Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

На основу члана 154 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020, 129/2021 ), на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-3599/2023 од 26 априла 2023 године , директорица Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац доноси

 

О Д Л У К У

о расписивању конкурса

за пријем у радни однос

 

Расписује се конкурс за пријем у радни однос :

васпитач -1( један ) извршилац на неодређено време са 100% радног времена

2. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства ,а потребну документацију , заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи приликом конкурисања.  

3. Конкурс се објављује у публикацији Националне службe запошљавања „Послови“  

4. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора Предшколске установе“ Наша радост“Александровац.  

5. Кандидат за радно место васпитача 1( један ) извршилац на неодређено време са 100% радног времена треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то:

а) да има одговарајуће образовање

б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом

в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

г) да има држављанство Републике Србије;

д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.

 Текст конкурса који је саставни део ове одлуке установа ће доставити Националној служби за запошљавање , која ће у складу са законом објавити конкурс у листу „ Послови“ .

Доставити:

 НСЗ

 Конкурсној комисији

 архиви ПУ