Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Организациона стуктура

Колектив

Радно место                                                     Број извршилаца

Директор                                                                                        1

Главни васпитач                                                                           1

Шеф рачуноводства                                                                    1

Секретар                                                                                         1

Васпитач                                                                                         52

Медицинска сестра                                                                     3

Медицинска сестра на превентиви                                        1

Куварица                                                                                        2

Сервирка                                                                                        3

Радник на одржавању хигијене                                               6

Благајник                                                                                        1

Магационер                                                                                   1

Дијететичар                                                                                   1

Референт за јавне набавке                                                        1

Домар                                                                                              2

Органи управљања

Директор

Управни одбор

Орган управљања у предшколској установи јесте Управни одбор. Председник и чланови УО обављају послове из своје надлежности, без накнаде. УО има девет чланова, укључујући и председника – по три представника запослених, родитеља и локалне самоуправе. Чланове УО Предшколске установе именује и разрешава скупштина локалне самоуправе а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова УО. За обављање послова из своје надлежности УО одговара скупштини јединице локалне самоуправе – Скупштини општине Александровац. Мандат УО је четири године.

Управни одбор Установе:

• Доноси статут, правила понашања у Установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова

• Доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању

• Доноси финансијски план Установе

• Усваја извештај о пословању и годишњи обрачун

• Расписује конкурс и бира директора

• Доноси план стручног усавршавања запослених

Савет родитеља

 • Разматра и даје мишљење о Предшколском програму, Развојном плану и Годишњем плану рада установе
 • Предлаже кандидате за УО
 • Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно – образовног рада
 • Даје сагласност на програм и рганизацију рекреативног боравка и једнодневних излета
 • Учествује у поступку прописивања мера за заштиту и безбедност деце

Стручни органи – васпитно-образовно веће и стручни активи, педагошки колегијум, у складу са статутом.

Васпитно-образовно веће предшколске установе чине васпитачи, медицинске сестре и директор. Васпитно-образовно веће и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум, коме председава директор

Стручни органи:

 • старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе;
 • прате остваривање програма образовања и васпитања;
 • старају се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; вреднују резултате рада васпитача или стручног сарадника;
 • прате и утврђују резултате рада деце и ученика;
 • предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Стручни органи и тимови

Предшколска установа је годишњим планом за 2019/2020 годину утврдила чланове, циљеве и задатке слeдећих стручних орагана, актива и тимова:

    1. Педагоши колегијум
    2. Васпитно-образовно веће
    3. Актив медицинских сестара
    4. Актив васпитача
    5. Aктив за развојно планирање
    6. Тим за самовредновање
    7. Тим за инклузивно образовање
    8. Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
    9. Тим за стручно усавршавање
    10. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
    11. Тим за кризне ситуације
    12. Тим за сарадњу са родитељима
    13. Тим за уређивање средине
    14. Тим за јавне манифестације
    15. Тим за примену нових технологија