Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

На основу члана 63 Статута Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац, а у вези са чланом 154 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020 ), чланом 14 Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „ Службени гласник РС „ број 97/2020) , на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 под бројем 112-7188/2021 од 29.јула .2021 године директор Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац донео је

О Д Л У К У
о расписивању конкурса
за пријем у радни однос на неодређено време

Расписује се конкурс за пријем у радни однос :
-једне медицинске сестре-васпитача –једног извршиоца за обављање послова медицинске сестре-васпитача у установи , са пуним радним временом , на неодређено време.
2. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,а потребну документацију , заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи приликом конкурисања, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
3. Конкурс се објављује у публикацији Националне службe запошљавања „ Послови“
4. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора Предшколске установе“ Наша радост“Александровац.
5. Кандидати за радно место медицинске сестре-васпитача треба да испуњавају услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
а) да имају одговарајуће образовање
б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
в) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да имају држављанство Републике Србије;

д) да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Текст конкурса који је саставни део ове одлуке установа ће доставити Националној служби за запошљавање , која ће у складу са законом објавити конкурс у листу „ Послови“ .

Доставити:
– НСЗ
– Конкурсној комисији
– архиви ПУ