Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

На основу члана 63 Статута Предшколске установе „ Наша радост“  Александровац, а у вези са чланом  154 став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020, 129/2021  на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-6054/2022  од 29. јула. 2022 године, директор Предшколске установе „Наша радост“  Александровац  донео је

О Д Л У К У

о расписивању конкурса за пријем у радни однос  

  1. Расписује се конкурс за пријем у радни однос : 

– стручног сарадника – психолога  – 1 (један ) извршилац  на неодређено време са 100% радног времена.

  1. Кандидати попуњавају  пријавни формулар на званичној интернет страници  Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи приликом конкурисања.  
  2. Конкурс се објављује у публикацији Националне  службe запошљавања „ Послови“
  3. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора Предшколске установе“ Наша радост“Александровац.  
  4. Кандидат   за радно место стручног сарадника -психолога  – 1 (један ) извршилац  на неодређено време са 100% радног времена треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то:

а) да има  одговарајуће образовање 

б) да има  психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 

в) да није  осуђиван  правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

г) да има  држављанство Републике Србије;

д) да зна  српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Текст конкурса који је  саставни део ове одлуке установа ће доставити Националној служби за запошљавање , која ће у складу са законом објавити конкурс у листу „ Послови“ .