Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

О нама

 

Делатност Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању. 

Основна делатност Предшколске установе „Наша радост” је васпитање и образовање деце предшколског узраста са циљем стварања повољних услова за целовит психофизички развој деце. Предшколска установа обавља делатност којом се обезбеђују:

  • боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста
  • инклузија деце из осетљивих група у редовне групе
  • превентивно-здравствена заштита и нега деце
  • исхрана деце
  • социјална заштита деце
  • васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама

Установа је уписана у Судски регистар код Окружног привредног Суда у Kраљеву, решењем број: 208/79 од 1979. године и има статус правног лица.

Установа располаже са 2520 м2 простора. Овај простор користе деца из 17 васпитних група целодневног боравка, узраста од 12 месеци до 6,5 година. Васпитне групе полудневног боравка у сеоским насељима смештене су у просторијама основних школа, и има их укупно 17.