Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

О нама

      Мисија: наша установа је отворена установа, место где деца имају прилике да уче, играју се, граде односе поверења, уважавања и толеранције, у којој сарађују сви актери васпитно-образовног процеса у циљу унапређења васпитно-образовног рада и напредовања деце. Наша визија је да кроз сарадњу са родитељима оплеменимо простор у ком ће сва деца напредовати и бити безбедна и да кроз обуку васпитача у примени дигиталне технологије, кроз тимски рад, неговањем климе професионализма унапредимо васпитно-образовни процес.

Делатност Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању. 

Основна делатност Предшколске установе „Наша радост” је васпитање и образовање деце предшколског узраста са циљем стварања повољних услова за целовит психофизички развој деце. Предшколска установа обавља делатност којом се обезбеђују:

  • боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста
  • инклузија деце из осетљивих група у редовне групе
  • превентивно-здравствена заштита и нега деце
  • исхрана деце
  • социјална заштита деце
  • васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама

Установа је уписана у Судски регистар код Окружног привредног Суда у Kраљеву, решењем број: 208/79 од 1979. године и има статус правног лица.

Установа располаже са 2520 м2 простора. Овај простор користе деца из 17 васпитних група целодневног боравка, узраста од 12 месеци до 6,5 година. Васпитне групе полудневног боравка у сеоским насељима смештене су у просторијама основних школа, и има их укупно 17.