Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

На основу члана 63 Статута Предшколске установе „ Наша радост“  Александровац, а у вези са чланом  154 став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020  ), чланом 14 Посебног колективног  уговора  за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „ Службени гласник РС „ број 97/2020) , на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 под бројем 112-7188/2021 од 29.јула .2021 године  директор Предшколске установе „ Наша радост“  Александровац  донео је

 

О Д Л У К У

о расписивању конкурса

за пријем у радни однос на неодређено време

 

  1. Расписује се конкурс за пријем у радни однос :

– магационера-економа  -1 (један ) извршилац за обављање послова магационера-економа  у установи , са пуним радним временом , на неодређено време.

Васпитача 1 ( један ) извршиоц  за обављање послова васпитача   у установи , са пуним радним временом , на неодређено време.

–сервирке 1 (један  ) извршиоц  за обављање послова сервирке   у установи , са пуним радним временом , на неодређено време

  1. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници  Министарства просвете, науке и технолошког развоја,а потребну документацију , заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи приликом конкурисања, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
  2. Конкурс се објављује у публикацији Националне службe запошљавања „ Послови“
  3. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора Предшколске установе“ Наша радост“Александровац.
  4. Кандидати за радно место васпитача, магационера-економа и сервирке   треба да испуњавају услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то:

а) да имају  одговарајуће образовање

б) да имају  психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом

в) да нису  осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

г) да имају  држављанство Републике Србије;

д) да знају  српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.

Текст конкурса који је  саставни део ове одлуке установа ће доставити Националној служби за запошљавање , која ће у складу са законом објавити конкурс у листу „ Послови“ .

Директор

Далиборка Симић